MENU
Aula_close Layer 1

Læsning

Læsepolitik for Ullerødskolen

Formål 

Formålet med læseundervisningen er, at eleverne: 

  • udvikler deres læse- og skrivefærdigheder
  • oplever læselyst og får gode læsevaner
  • lære at læse for at lære i alle fag

 

En god læseundervisning bygger på en indsigt i læseudviklingens forskellige faser og den enkelte elevs læsekompetence samt en kvalificeret indsats i forhold til elevens videre læseudvikling. 

Hvad er læsning?

Læsning = afkodning x forståelse

Læsning er at afkode de enkelte ord i teksten samtidig med, at man som læser søger og uddrager mening, af det man læser. 

Læseudvikling

Læseudviklingen starter allerede i førskolealderen. Det er af stor betydning, om barnet i førskolealderen oplever et sprog- og skriftsprogsstimulerende miljø, hvor barnet i kommunikation med de voksne (forældre, pædagoger, m.fl.) får mulighed for at udvikle sit sprog ved leg, højtlæsning, samtale mm. Det er grundstenen til en god læseudvikling.

Læseudvikling kan opdeles i forskellige faser. I førskolealderen ”legelæser” barnet, når det leger med bogstaver, ord og fortælling ved fx at se og genkende bogstaver. Omkring skolestart udvikler barnet en forståelse af, at bogstaver repræsenterer lyde, og at bogstavernes lyde kan sættes sammen til ord. Senere når barnet har ”knækket koden” og nu læser sikkert og flydende, er formålet med at læse primært at få gode læseoplevelser og tilegne sig viden.

Læsevanskeligheder 

Nogle gange forløber et barns læseudvikling ikke som forventet, da barnet har læsevanskeligheder og derfor møder forhindringer på sin læseudviklingsvej. Der findes forskellige læsevanskeligheder og endnu flere årsager hertil.

I tabellen nedenfor er læsevanskelighederne skitseret. Hvis man eksempelvis er ordblind, er ens primære læsevanskelighed at afkode ord, mens ens sprogforståelse kan være alderssvarende. Har man derimod ”specifikke forståelsesvanskeligheder i læsning”, kan man være dygtig til at afkode ordene i en tekst men have en svag læseforståelse.

læsning


 

Børn med ASF og læsning

Børn med autisme er alle forskellige, også hvad angår deres læsekompetence. Der er dog nogle forhold omkring autisme og læsning, som er typiske og derfor vigtige at have en opmærksomhed på, når skolebarnet med autisme skal udvikle sin læsning: 

  • flere læsesvage børn sammenlignet med almenområdet
  • forskel mellem det enkelte barns tekniske læsekompetence og læseforståelse
  • større interesse for faglitteratur end for skønlitteratur
  • visuel styrke
  • særinteresser som kan have indflydelse på barnets motivation
  • svag motivation og forståelse for livslang læring
  • opmærksomheds- og koncentrationsvanskeligheder

 

ASF er en gennemgribende udviklingsforstyrrelse, som påvirker hele barnets udvikling. Gennem livet vil autismen have indflydelse på barnets funktionsmuligheder i omverdenen på forskellig måde. Fx kan indlæring af alfabetet være nemt for en skolebegynder, der har en stærk visuel kompetence og derfor nemt kan genkende bogstaver. Mens læsning, som kræver en god læseforståelse, senere kan rumme store vanskeligheder for barnet/den unge, der nok er blevet en teknisk dygtig læser, men kan have svært ved fx at opsamle, sammenfatte og uddrage mening af en tekst.  

Mange børn med ASF mister hurtigt en læringsorienteret opmærksomhed over for oplevelser, opgaver og situationer, som de oplever for lette, og bliver opgaverne derimod for svære, er der risiko for, at de trækker sig. Herved bliver barnets optimale indlæringszone meget smal. Der er derfor i særlig grad behov for en individuelt tilpasset undervisning, hvor eleven støttes, så meget som det er nødvendigt. Det kunne fx være at have en strategi for god læsning ved at have særlig fokus på FØR og UNDER læseaktiviteter, som vil kunne støtte barnets læseforståelse. 

Børn med autisme kan have læsekompetencer eller vanskeligheder indenfor alle tabellens fire kategorier (se evt. tabel 1), men der er en forholdsmæssig større repræsentation af børn med ”specifikke forståelsesvanskeligheder i læsning”. 

Kommunal læsehandleplan

Fredensborg kommune har udarbejdet en ”Handlingsplan for sproglig og skriftsproglig udvikling”, som er tænkt som et fælles udgangspunkt for indsatsen på tværs af skoler og institutioner. Vi forholder os på Ullerødskolen til kommunens overordnede læsehandleplan kort fortalt på følgende måde:

I kommunens læsehandleplan finder man bl.a. mål, tiltag og anbefalinger for de enkelte klassetrin og kan herved følge en forventelig generel læseudvikling indenfor almenundervisningen. Ullerødskolen er som bekendt en specialskole for børn med ASF, og elevernes forudsætninger og undervisningens tilrettelæggelse er generelt en anden end i almenundervisningen.   

Vi mener, det er vigtigt i undervisningen at respektere autismens egenart og det enkelte barns udviklingstakt, men samtidig have en indsigt og viden om faser i børns almene læseudvikling. Denne viden kan bruges som en underliggende rød tråd i forhold til at tilrettelægge og opstille mål for læseundervisningen samt vurdere det enkelte barns læsekompetence og udviklingspotentiale. 

Den røde tråd

Eleverne på Ullerødskolen vil ofte opleve at skifte klasse og lærere nogle gange i løbet af deres skoleliv, og der kommer også jævnligt elever til Ullerødskolen fra andre skoletilbud. Derudover har de fleste klasser en elevgruppe med faglig spredning, og elevernes læseudvikling følger typisk ikke en almen læseudvikling tilknyttet bestemte klassetrin. Det er et vilkår, som giver nogle helt særlige udfordringer i forhold til at skabe kontinuitet i læseundervisningen og læseindsatsen i elevens skoleforløb. For at bevare en rød tråd i den enkelte elevs læseundervisning, udarbejdes der for alle elever individuelle undervisningsplaner og årlige statusbeskrivelser. Derudover bliver alle elever testet løbende i læsning og stavning. 

Tests

Eleverne testes som udgangspunkt i læsning og stavning årligt herunder i de nationale test på 2. 4. 6. og 8. klassetrin. Skolen følger Fredensborg Kommunes testplan, men tester eleverne ud fra deres læse- og staveniveau og ikke alene ud fra deres klassetrin. Det er klassens dansklærer, der foretager testningen. Derudover tester skolens læsevejleder elever, der har særlige læse/stave vanskeligheder, og hvor det vurderes, at der er brug for en nærmere beskrivelse af vanskelighederne. 

En del elever på Ullerødskolen gennemfører test ”på særlige vilkår”, hvor eleven fx bruger it hjælpemidler, har en voksen ved sin side som oplæser teksten, tildeles mere tid eller holder en mindre pause under testningen. Elever, som vurderes ikke at kunne gennemføre en test af særlige grunde, kan efter aftale med forældre og skoleleder fritages fra testning. 

Forældre

Læsning er ikke kun noget, der foregår i skolen. Som forældre spiller man en vigtig rolle i forhold til at hjælpe sit barn på vej til at blive en god læser og i forhold til at støtte sit barns videre læseudvikling. På Ullerødskolens hjemmeside under menupunktet ”Undervisning”, ligger der en række foldere, hvor man som forælder kan finde gode råd og ideer til, hvordan man kan støtte sit barns læseudvikling gennem hele grundskolen. 

                  Ullerødskolen /LK

Dokumenter

Læsning og autisme

Shape Created with Sketch.

læsning og stavning bh-kl

Shape Created with Sketch.

læsning og stavning 1-2 kl

Shape Created with Sketch.

læsning og stavning 3-4 kl

Shape Created with Sketch.

læsning og stavning 5-6 kl

Shape Created with Sketch.

læsning og stavning 7-9 kl

Shape Created with Sketch.