MENU
Aula_close Layer 1

Elevrådet

I elevrådet arbejder vi med at skabe en ramme, hvor elevdemokrati og medbestemmelse er styrende. At arbejde med aktivt medborgerskab, samarbejde og medbestemmelse ser vi som et vigtigt element i elevernes dannelsesproces.

I elevrådet sidder en repræsentant fra hver klasse i alderen 6-16 år. De bliver valgt ved demokratiske afstemninger i klasserne.

Ved skoleårets start er alle elever med til at formulere regelsættet for årets arbejdsmøder i elevrådet. Det gør, at de fra start bliver gjort ansvarlige for det at arbejde i en demokratisk styret organisation. Eleverne får ejerskab over rammen og det betyder, at de kan arbejde selvstyrende på møderne. Voksenindblanding er vejledende - ikke regulerende.

På møderne arbejder vi med elevdemokrati og det kræves, at eleverne fremlægger synspunkter for hinanden. Elevrådet planlægger forskellige arrangementer hen over skoleåret.

Eleverne støttes i at forfølge deres ideer og afprøve, om de holder eller ej. De lærer om beslutningsprocessor og får forståelse for, at i den demokratiske proces har alle en stemme og ret til at høres - forskelligheder til trods.

Elevrådet har også repræsentanter i skolebestyrelsen.